Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Bị viễn thị có được nhập ngũ không?

Bị viễn thị có được nhập ngũ không khi có nhiều thắc mắc về việc có 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ)… không được gọi nhập ngũ.
3 4 5 6 7 8 9
Đọc báo giấy Online