Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Tự ý nghỉ việc do mẹ ốm có bị sa thải?

Người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải khi người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng mà không có lý do chính đáng.
1 2 3 4 5 6 7