Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Ký hợp đồng lao động chưa được 01 năm, có được thưởng Tết

Về mức thưởng Tết, pháp luật cũng không quy định mức thưởng Tết bắt buộc đối với doanh nghiệp, mức thưởng sẽ do doanh nghiệp quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phải công bố công khai tại nơi làm việc.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online