Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Con nuôi có được chia thừa kế không?

Căn cứ vào quy định trên thì con nuôi của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất (cùng hàng thừa kế với con đẻ của người chết) nên con nuôi vẫn được hưởng thừa kế theo quy định pháp luật.
1 2 3 4 5 6 7