Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Người ngoài có tư cách để yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hay không?

Những trường hợp không đủ điều kiện kết hôn hoặc bị cưỡng ép, lừa dối kết hôn đều có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái luật.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online