Mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh thế giới 19-11

Mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh thế giới 19-11

Hoạt đồng này giúp cải thiện điều kiện vệ sinh và nâng cao sức khỏe cho người dân thông qua các mô hình truyền thông và giáo dục về vệ sinh và sức khỏe bền vững

Sống sạch, sống khoẻ ở Việt Nam có khó như vẫn nghĩ?