Phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật, xử phạt như thế nào?

Phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật, xử phạt như thế nào?

Những hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử; xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật... bị pháp luật nghiêm cấm.

Bà giáo già 19 năm dạy học miễn phí cho trẻ khuyết tật