Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Có được phép chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân không?

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Tuy nhiên, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nếu vợ chồng chia tài sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trả nợ.